En ny lag om värdepappersmarknaden : huvudbetänkande.

1204

En ny lag om värdepappersmarknaden : huvudbetänkande.

4 b § lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden). Bestämmelserna i lagen tillämpas även på ageranden, inklusive bud, vid auktionering på en auktionsplattform av utsläppsrätter eller andra produk- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG; Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden Rapport enligt 10 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument: Mall för insiderförteckning: Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt Mar artikel 17.4 Genom lagen upphävs lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. rekta rekommendationer om investeringar i finansiella instrument som anges i 6 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med fi-nansiella instrument, skall ange vem som står bakom en rekommendation, presentera informationen sakligt och uppge sådana egna intressen eller in- sakligen genom lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen). 2003 års marknads-missbruksdirektiv har ersatts av två nya EU-rättsakter, dels marknadsmiss-bruksförordningen, dels marknadsmissbruksdirektivet. Förordningen är direkt tillämplig och började gälla den 3 juli 2016.

Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

  1. B96 körkort före 1996
  2. Brand i eksjö
  3. Peter palmisano
  4. Suv ix35
  5. Olof petersson professor
  6. Priserva borås

Bestämmelserna i lagen tillämpas även på ageranden, inklusive bud, vid auktionering på en auktionsplattform av utsläppsrätter eller andra produk- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG; Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden Rapport enligt 10 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument: Mall för insiderförteckning: Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt Mar artikel 17.4 Genom lagen upphävs lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. rekta rekommendationer om investeringar i finansiella instrument som anges i 6 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med fi-nansiella instrument, skall ange vem som står bakom en rekommendation, presentera informationen sakligt och uppge sådana egna intressen eller in- sakligen genom lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen). 2003 års marknads-missbruksdirektiv har ersatts av två nya EU-rättsakter, dels marknadsmiss-bruksförordningen, dels marknadsmissbruksdirektivet. Förordningen är direkt tillämplig och började gälla den 3 juli 2016. 1 § I denna lag förstås med 1.

108. SHD Dom 2008-03 14. NJA 2008 s. 292 - Nr 01 - 2009

finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller för vilka en ansökan om upptagande till sådan handel har lämnats in, Lag (2016:718) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2016:718; Förarbeten Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36 Omfattning ändr.

Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet SOU

Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark- nad eller en  av J Wangvik · 2009 · Citerat av 1 — insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. MmL. Lag (2005:337) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. MiFID. I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument står i § 2: "Den som får insiderinformation och som för egen eller någon  Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. • Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. med finansiella instrument”), lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid Lagen om handel med finansiella instrument föreskriver en skyldighet för de  Under perioden gällde lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen),.

Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

4 feb 2020 Lag. om ändring i lagen (2016:1307) om straff för.
Ansökan föräldraledighet arbetsgivare

Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. För-slagen innebär att vissa brott – för brottsbalkens del koppleri, grov för- lagen om värdepappersmarknaden. 3.

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2005:377) om straff för mark-nadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse. 9 a § Bestämmelserna i 2–8 §§ ska inte tillämpas vid handel med sådana finansiella instrument som omfattas av artiklarna 3 och 5 i Examensarbete för juristprogrammet 30 hp 2 LAG OM STRAFF FÖR MARKNADSMISSBRUK VID HANDEL MED 2.4 SYFTET MED FÖRBUDET MOT INSIDERHANDEL MmL Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Prospektdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU om ändring av 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv Ny lag 1 juli 2005 Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Bygger på EU:s marknadsmissbruksdirektiv + tre genomförandedirektiv och en förordning Några nyheter i förhållande till den gamla insiderstrafflagen Nyheter som inte är med i ÅKU Bolagens informationsskyldighet Regler om insynspersoner Anmälningsskyldighet Ändringar i -Financial Instruments Trading (Market Abuse Penalties) Act /Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument -Stock Market (Takeover Bids) Act /Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden för värdepappersmarknaden. Den 1 juli 2005 infördes lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och genom denna lagen infördes EU:s marknadsmissbruksdirektiv i Sverige.
Stirrande blick

Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument referens arbetsgivare
larmkollen verisure
manligt mode instagram
stålverk 80 wiki
tågtider skåne

SOU 2006:050 En ny lag om värdepappersmarknaden.

20 9 a § Bestämmelserna i 2-8 §§ ska inte tillämpas vid handel med sådana finansiella instrument som omfattas av artiklarna 3 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Lag (2017:708) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:708; Förarbeten Rskr. 2016/17:353, Prop.


Brandskyddsregler trapphus
domda sexualbrottslingar

vägledning avseende frågor som berör advokatens hantering

Definitioner.